กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนทำการสมัครสมาชิก 

กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียด

     1. เพื่อความสะดวก บริษัท ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทำซ้ำหรือโอนถ่ายข้อมูลของท่านเพื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) รวมไปถึงมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบดังกล่าวตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ถ้ามี)
     2. บริษัทจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
     3.ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ บริษัท, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง
     4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำเนื้อหา ที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
     5. ข้อมูลของท่านเราจะทำการเก็บเอาไปไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อทำการวิจัยทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย
     6. หากท่านต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านสามารถติดต่อไปที่ ทีม Customer Support

   

บริษัทคราว์นเทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  Call center 1108
หรือ E-mail Support@ajthai.com