ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3 อัตรา
*
ประวัติส่วนตัว
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ประวัติการศึกษา (สูงสุด)
ประวัติการทำงานล่าสุด

เริ่มตั้งแต่

สิ้นสุด

ประวัติการอบรมล่าสุด

เริ่มตั้งแต่

สิ้นสุด

ความสามารถอื่นๆ
แนบไฟล์เอกสาร

(ไฟล์เอกสารต้องเป็น .zip .rar เท่านั้น กรุณาซิปไฟล์ด้านล่างนี้รวมเป็นไฟล์เดียว ขนาดไม่เกิน 3MB)
1. รูปถ่าย 2” จำนวน 2 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
7.แนบไฟล์ Resume