AJA ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท AJA


     วันที่ 10 มีค. 2563 ดร. ภูวิช ปัญญาสิทธิ์, คุณ บุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน HR ของบริษัท AJA ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ของบริษัท AJA  เวลา 13.00-17.00 น. ได้เชิญคณะวิทยากรมา 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ อ.พิศาล อุสาหพงษ์, อ.ถวิล ปานศรี, อ.เสน่ห์ พึ่งทอง มาให้ความรู้ในการทำงาน, ปรับทัศนคติเชิงบวก, เพิ่มทักษะในการทำงาน นำมาประยุกต์ใช้งานจริงในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น