คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอมร มีมะโน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิภัทร์ ปฎิเวทภิญโญ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
4. นายภูวิช  ปัญญาสิทธิ์  กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นายเอนก กรรมการ
7. นางณษิกา มีมโนนันท์ กรรมการ
8. นายศิริชัย เทนอุทัย กรรมการ
โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา 
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายภูวิช  ปัญญาสิทธิ์
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวพัทธยา  โง้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
4. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ 
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน 
5. นายสายณ สุนทรส
ผุ้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด