คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ
2. นายเอนก พัฒนสฤษฎ์ กรรมการ
3. พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. ดร. ภูวิช ปัญญาสิทธิ์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา
กรรมการ
7. อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล
กรรมการ
8. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
กรรมการโดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
3. นายสายณ สุนทรส
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
4. นางสาวจิดาภา สิราริยกุล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด (รักษาการ)