คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการ
2. พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น
กรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์  กรรมการ/กรรมการอิสระ
4. นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นายเอนก พัฒนสฤษฎ์
กรรมการ
6. นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา
กรรมการ


โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น
กรรมการตรวจสอบ 
2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวพัทธยา โง้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
3. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายสายณ สุนทรส ผุ้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด