ดร.อมร มีมะโน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
DR.AMORN MEEMANO 
CEO OF AJ ADVANCE TECHNOLOGY PLC.
    ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,768.81 ล้านบาท โดยลดลง 101.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 1,869.92 ล้านบาท ขณะเดียวกันกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 6.37 ล้านบาท สำหรับปีนี้ โดยลดลง 115.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.78 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิจำนวน 122.14 ล้านบาท ของปีที่แล้ว ผลประกอบการ ดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้มากพอสมควร ทั้งที่บริษัทมีความเพียรพยายามในการผลักดันให้มีการเจริญเติบโตในด้านยอดขายและ การทำกำไร แต่อุปสรรคจากภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้หลายกลยุทธ์ของบริษัทไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้
    การปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีของสังคมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กับภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาอยู่ ผลักดันให้บริษัท มีการ ปรับองค์กรในหลายๆ ด้านทั้ง รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ใน การระดมทุน (Funding strategy ในส่วนของการปรับรูปแบบของธุรกิจนั้นบริษัท ได้พยายามในการเสาะแสวงหาและเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ที่มี ศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้นโดยธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าไปรวมลงทุนและคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตสูงทั้งในด้านยอดขายและการทำกำไร คือ ธุรกิจตู้เติมเงิน ซึ่งบริษัทเห็นว่ายังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่ ทั้งในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนในการสัดส่วนร้อยละ 60 ในบริษัท เวนดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทำธุรกิจตู้เติมเงินโทรศัพ์มือถือและการชำระค่าสาธารณูปโภค โดยในขั้นต้นใช้เงินเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวน 7.5 ล้านบาท และการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทนี้ในฐานะบริษัทย่อยอีกจำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยนี้จะใช้ศักยภาพของบริษัท แม่ได้เป็นอย่างดีในฐานะผู้ชำนาญการการจัดหาชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์จากต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตตู้เติมเงินจำหน่ายให้กับบริษัทลูกอีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว
    ปัจจุบันบริษัทย่อยนี้มีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูงโดยสามารถเพิ่มจำนวนตู้เติมเงินจากเดิมได้มากกว่า 5 เท่าตัว อักทั้งมีผลการตอบรับในแง่ ปริมาณการเติมเงินที่ดีมาก บริษัทคาดว่าในปี 2559 นี้ผลการประกอบการของบริษัทย่อยนี้จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการตามงบการเงินรวม ดีขึ้นมากสำหรับการปรับกลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจเดิมคือการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเสียงและเครื่องใช้ในครัวเรือนนั้นบริษัทมีการสรรหาบุคคลากรใหม่ๆที่มีศักยภาพจากภายนอกมาเสริมทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากลยุทธ์ในการขายการตลาดให้จูงใจมากขึ้น ซึ่งผลจาก การดำเนินการดังกล่าวบริษัทเชื่อว่าจะส่งผลให้การลดลงของยอดขายชะลอตัวลง และยังมีกำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับในส่วนของการระดมทุน ของกิจการนั้นบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 431.74 ล้านบาท โดยดำเนินการในช่วง ไตรมาส 3 ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งช่วยให้บริษัทมีเงินทุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการ ขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆในอนาคตอีกด้วย โดยธุรกิจที่บริษัทมองหาเป็นทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเตอร์เน็ต และโลจิสติดส์ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรธุรกิจจากประเทศจีนคือ อาลีบาลา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกของธุรกิจนี้ ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่าง ละเอยดเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุน บริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยความอุตสาหะและความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงองค์กร อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดียิ่งๆขึ้นอนาคตสืบไป