คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1.
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร มีมะโน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิภัทร์ ปฎิเวทภิญโญ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
4. นายวัชรินทร์ ดวงดารา  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายเอนก กรรมการ
7. นางณษิกา มีมโนนันท์ กรรมการ
8. นายศิริชัย เทนอุทัย กรรมการ
โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1.   ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายสายณ สุนทรส ผุ้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
5. นายอภิชา สหธนาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
6. นางสาวจิดาภา สิราริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
7. นายศุภฤกษ์ ชุ่มคำ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์