คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นายเอนก พัฒนสฤษฎ์ กรรมการ
4. นางณษิกา มีมโนนันท์ กรรมการ
5. พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง กรรมการ
6. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
ผู้บริหาร
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายสายณ สุนทรส ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด